REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ couchenglish.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Serwis internetowy jest dostępny pod adresem couchenglish.pl.
 3. Ze Usługodawcą można skontaktować się:
  1. pocztą: Kuźnia Kariery Emilia Kacprzyk, ul. Wiolinowa 13, 80-298 Gdańsk, 
  2. mailem: kontakt@couchenglish.pl,
  3. telefonicznie: +48 504 225 381,
  4. za pośrednictwem formularza kontaktowego. 
 4. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 6. W celu korzystania ze Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

§2. Rejestracja konta

 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika i zamówieniami.
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 1. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem. 
 2. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 3. Zabronione jest udostępnianie danych dostępowych do Konta Użytkownika osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont Użytkownika przez jednego Użytkownika. 
 4. Wypowiedzenie przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list. 
 5. Wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni, a także z zachowaniem praw nabytych przez Użytkownika przed rozwiązaniem umowy.

§3. Podstawowe funkcjonalności serwisu

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie. Zakończenie korzystania z Usługi następuje z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu. 
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące podstawowe funkcjonalności Serwisu:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego, 
  2. udostępnienie wyszukiwarki Towarów.
 3. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. 
 4. Aby wyszukać Towary w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.

§4. Zamówienia składane za pośrednictwem serwisu

 1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. 
 2. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Użytkownik przechodzi do realizacji zamówienia.
 3. Aby złożyć zamówienie, Użytkownik powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
 4. W trakcie składania zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. wprowadzenia danych oznaczonych jako wymagane. Brak ich podania uniemożliwi finalizację zamówienia, 
  2. wyboru metody płatności i sposobu dostawy.
 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostawy i płatności. 
 6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu.
 7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 8. Przyjęcie oferty Użytkownika dokonane przez Usługodawcę z zastrzeżeniem zmiany o której stanowi punkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Użytkownika w celu zawarcia umowy Sprzedaży.
 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych. 
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez Użytkownika.

§5. Sprzedaż

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę Sprzedaży Towarów cyfrowych na odległość.
 2. Towary dostępne w Serwisie są każdorazowo przedstawione w bieżącym asortymencie na stronie Serwisu. Specyfika każdego Towaru, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Towaru w Serwisie.
 3. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy ceny Towarów.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji. 
 2. Zawierając umowę Sprzedaży, Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi Towarów bez wad.
 3. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.
 4. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§6. Dostawa

 1. Wydanie Towarów cyfrowych odbywa się:
  1. poprzez wysłanie plików pod adres e-mail podany przez Użytkownika, 
  2. poprzez wysłanie danych dostępowych pod adres e-mail podany przez Użytkownika, 
  3. poprzez udostępnienie plików do pobrania po zalogowaniu do Konta Użytkownika. Wówczas warunkiem złożenia zamówienia jest utworzenie Konta Użytkownika,
  4. poprzez udostępnienie plików do pobrania po zalogowaniu do Konta Użytkownika na zewnętrznej platformie VOD. Wówczas warunkiem złożenia zamówienia jest utworzenie Konta Użytkownika. 
 2. Szczegółowe informacje o kosztach i metodach dostawy są opublikowane na stronie internetowej Serwisu, a Użytkownik jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
 3. Termin dostawy Towarów do Użytkownika wynosi 10 dni roboczych, chyba że w opisie Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.
 1. W wariancie płatności z góry, bieg terminu wysyłki Towaru liczony jest od uznania wpływu należności na rachunek bankowy Usługodawcy. 
 2. W każdym wariancie płatności, samo wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.
 3. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich dostawy, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

§7. Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Towaru. 
 2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość należnych podatków, natomiast nie zawierają kosztów dostawy Towaru i wybranej formy płatności.
 3. Koszty transakcji i dostawy Towaru ponosi Użytkownik. 
 4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu dostawy Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostawy i transakcji.
 5. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy, 
  2. przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Usługodawcy, za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności,
  3. kartą płatniczą za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności. Dostępne formy płatności kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
  4. BLIK-im za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności,
  5. ratalnie za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności, zgodnie z warunkami świadczenia przezeń usług.
  6. Usługodawca udostępnia metodę dokonywania płatności przy pomocy zewnętrznego systemu płatności Autopay, obsługiwanego przez Autopay Spółkę Akcyjną z siedzibą w Sopocie (81-718) przy ul. ul. Powstańców Warszawy 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 5851351185 oraz REGON: 191781561. 
  7. Istnieje również możliwość dokonania zakupu tradycyjnym przelewem, dokonanym bezpośrednio na konto Usługodawcy, na konto Emilia Kacprzyk Kuźnia Kariery, ul. Wiolinowa 13, 80 – 298 Gdańsk, konto w banku – mBank Oddział Bankowości Detalicznej 38 1140 2004 0000 3002 7925 8605 
  8. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
   1. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym, 
   2. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności obsługiwanej przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
  9. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
   1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
   2. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
  10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Użytkownika dodatkowych kosztów dostawy Towarów, jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę.

§8. Zapisy na zajęcia edukacyjne

 1. Usługodawca umożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usług szkoleniowych za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, w zakresie organizowanych zajęć edukacyjnych.
 2. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o świadczenie Usługi szkoleniowej, Użytkownik powinien wybrać zajęcia edukacyjne z listy zamieszczonej na stronie internetowej Serwisu.
 3. Usługodawca umożliwia uczestnictwo w następujących zajęciach edukacyjnych:
 1. Szkoleniach, mających formułę praktycznych warsztatów, trwających 1 – 2 dni, odbywających się stacjonarnie lub online, w formule rzeczywistych spotkań z trenerem . Czas trwania szkoleń jest każdorazowo przedstawiany w opisie danego szkolenia na stronie internetowej Usługodawcy
 2. Kursów trwających od 1 do 9 miesięcy, z krótszą długością trwania pojedynczych spotkań online– od 60 do 90 minut. Czas trwania kursów i długość trwania pojedynczych spotkań jest każdorazowo przedstawiana w opisie danego kursu, na stronie internetowej Usługodawcy
 1. Wybór zajęć edukacyjnych z listy zamieszczonej na stronie głównej Serwisu skutkuje otwarciem podstrony, zawierającej informacje w przedmiocie zajęć edukacyjnych oraz umożliwiającej wypełnienie formularza zapisu na szkolenie. W celu złożenia oferty, Użytkownik powinien uzupełnić informacje w obszarze jego obligatoryjnych pól, a następnie skorzystać z funkcjonalności wysłania formularza. 
 2. Oświadczenie woli złożone w sposób określony w §8 pkt. 3 stanowi ofertę w przedmiocie zawarcia Umowy o świadczenie Usługi szkoleniowej wskazanej w formularzu.
 1. W zakres świadczenia objętego Usługą szkoleniową, wchodzą:
  1. udział w wybranych zajęciach edukacyjnych, 
  2. prezentacja szkoleniowa,
  3. materiały szkoleniowe,
  4. certyfikat uczestnictwa w szkoleniu (pod warunkiem uczestnictwa w 80% wymiarze czasowym zajęć),
  5. licencja na dokumentację udostępnianą w ramach zajęć edukacyjnych.
 2. Na podstawie art. 66¹ § 1 ustawy Kodeks cywilny, złożona oferta wiąże Użytkownika, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

§9. Warunki realizacji zajęć edukacyjnych

 1. Zajęcia są realizowane zgodnie z programem, dostępnym na stronie internetowej couchenglish.pl. 
 2. Zajęcia szkoleniowe są realizowane z użyciem dokumentów elektronicznych.
 3. W przypadku zajęć stacjonarnych, zajęcia są przeprowadzane w terminie i mieście podanym w formularzu zamówienia. Szczegółowa lokalizacja zajęć jest podawana uczestnikom po zawarciu Umowy, najpóźniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
 4. W przypadku zajęć online, zajęcia są prowadzone na zewnętrznej platformie streamingowej udostępnianej przez Usługodawcę, w terminie podanym w formularzu zamówienia.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń wynikających z Umowy w sposób należyty i z dochowaniem należytej staranności, w szczególności poprzez realizację świadczeń wyłącznie przez osoby legitymujące się doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie świadczenia.

§10. Materiały szkoleniowe i certyfikaty uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych

 1. Usługodawca zobowiązuje się do wydania na rzecz uczestników zajęć materiałów szkoleniowych, zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej couchenglish.pl.
 2. Certyfikat stanowi dokument potwierdzający udział uczestnika w wybranych zajęciach edukacyjnych i jest ważny do oznaczonego w nim czasu nie wynoszącego mniej niż 2 lata lub do uchylenia albo nowelizacji aktów prawnych stanowiących materiał źródłowy zajęć edukacyjnych.
 1. Warunkiem wydania certyfikatu uczestnictwa w zajęciach jest udział uczestnika w wymiarze 80% czasu zajęć. 
 2. Wydanie certyfikatu może nastąpić w dniu zajęć lub po jego realizacji, drogą pocztową lub elektroniczną.
 3. Wydanie pozostałych materiałów szkoleniowych następuje w dniu zajęć.

§11. Płatności za zajęcia edukacyjne

 1. Użytkownik zobowiązuje się uiścić na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie w kwocie podanej w formularzu zamówienia. 
 2. Termin płatności wynosi 3 dni robocze od daty przesłania zgłoszenia, przy czym nie może być późniejszy niż 5 dni robocze przed terminem rozpoczęcia zajęć.
 1. W tytule płatności należy zamieścić nazwę i datę realizacji zajęć oraz nazwiska uczestników. 
 2. Warunki płatności z tytułu zajęć edukacyjnych są ustalane indywidualnie, zgodnie z opcjami płatności dostępnymi na stronie internetowej Usługodawcy. Jakakolwiek inna forma płatności, niedostępna na stronie, może być jedynie umożliwiona pod warunkiem indywidualnych ustaleń z Usługodawcą.  
 3. Brak wpłaty należności w terminie ustanowionym powyżej jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w zajęciach.

§12. Rezygnacje i odwołanie zająć edukacyjnych

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie, zgłoszonej wcześniej niż na 3 dni robocze po dacie rozpoczęcia zajęć, Usługodawca dokonuje zwrotu całości ceny uiszczonej przez Użytkownika. Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Użytkownika wartością rzeczywistej szkody, poniesionej w związku z rezygnacją przez Użytkownika z uczestnictwa w zajęciach. 
 2. W przypadku rezygnacji zgłoszonej w terminie 3 dni robocze, bądź później po dacie rozpoczęcia zajęć, w stosunku do:
  1. Użytkowników nie będących Konsumentami, stosuje się obowiązek zapłaty 100% kosztów uczestnictwa, 
  2. Użytkowników będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Użytkownika wartością rzeczywistej szkody, poniesionej w związku z rezygnacją przez Użytkownika z uczestnictwa w zajęciach.
 3. Rezygnacja ze szkolenia z uprawnieniem do pełnego zwrotu opłaty, jest możliwa pod warunkiem zgłoszenia nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. Rezygnacja z udziału w zajęciach może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres e-mail Usługodawcy. 
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w terminie do 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, w przypadku braku zebrania wystarczającej liczby uczestników.

§13. Inne usługi

 1. Usługodawca umożliwia zawarcie Umowy o świadczenie dedykowanych Usług szkoleniowych, audytorskich, rekrutacyjnych i wdrożeniowych. 
 2. W celu złożenia zapytania ofertowego, Użytkownik powinien uzupełnić informacje w obszarze obligatoryjnych pól formularza zapytania Usługę, a następnie skorzystać z funkcjonalności wysłania formularza.
 3. Oświadczenie woli złożone w sposób określony w §13 pkt. 2 stanowi zapytanie ofertowe w przedmiocie zawarcia Umowy o świadczenie Usługi wskazanej w formularzu.
 1. Sporządzenie oferty Usługodawcy w przedmiocie Usług szkoleniowych następuje na podstawie zapytania ofertowego Użytkownika, w terminie do 5 Dni Roboczych od daty jego otrzymania.
 2. Brak sporządzenia oferty w terminie wskazanym w §13 pkt 4 poczytuje się za odrzucenie zapytania oferto wego przez Usługodawcę.
 3. Sporządzona oferta zostaje wysłana przez Usługodawcę pod adres tradycyjny lub adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. Oferta zawiera warunki realizacji świadczenia objętego zapytaniem ofertowym. Są to w szczególności:
  1. formularz zamówienia wraz z umową,
  2. informacje o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami, kosztami pochodnymi,
  3. informacje o możliwym terminie realizacji świadczenia.
 5. Oferta wiąże Usługodawcę w terminie 7 dni od daty jej wysłania Użytkownikowi. 
 6. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi objętej ofertą, Użytkownik powinien uzupełnić informacje w obszarze otrzymanego formularza zamówienia, a następnie przesłać formularz online na adres podany na stronie Usługodawcy, wysłać skan formularza pod adres e-mail podany w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub oryginał formularza pod adres pocztowy, podany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 7. Oświadczenie woli złożone w sposób określony w §13 pkt 9 stanowi ofertę w przedmiocie zawarcia Umowy o świadczenie Usługi edukacyjnej wskazanej w formularzu. 
 8. Na podstawie art. 66¹ § 1 ustawy Kodeks cywilny, złożona oferta wiąże Użytkownika, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 9. Warunki płatności z tytułu szkoleń otwartych są ustalane indywidualnie.

§14. Reklamacja – niezgodność świadczonej usługi z umową – umowy sprzedaży

 1. W zakresie umów Sprzedaży reklamacje mogą być składane z tytułu niezgodności świadczonej Usługi z umową, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 43b i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 2. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
  1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
  3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 5. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 6. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Usługodawca na swój koszt dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
 7. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

§15. Reklamacja – niezgodność świadczonej usługi z umową – umowy świadczenia innej usługi

 1. W zakresie umów świadczenia innych usług niż usługa Sprzedaży, reklamacje mogą być składane z tytułu niezgodności świadczonej Usługi z umową, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. 
 2. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
  1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, 
  2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
  3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 5. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 6. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

§16. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596, 
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, 
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE. 
 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§17. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą użytkownika, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, 
  2. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał użytkownikowi dokument potwierdzający zawarcie umowy.
 3. W pozostałych przypadkach można odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§18. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu. 
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

§19. Warunki licencyjne

 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających ze Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków. 
 2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne. 
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu. 
 6. Publikując w Serwisie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty powyżej, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze Serwisu.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
  1. bezprawnych, 
  2. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
  3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
  4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści. 
 2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.

§20. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu. 
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.
 5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Serwisu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.
 6. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.

§21. Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 1. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego. Konsument nie może się ich zrzec.
 1. W stosunku do umów zawartych ze Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta. 
 2. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§22. Definicje użyte w regulaminie

 1. Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
 2. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Użytkownika.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta to Użytkownik będący przedsiębiorcą, dokonujący zamówienia Towarów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Usługodawcą.
 6. Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.
 7. Serwis to serwis, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: couchenglish.pl. Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy oznaczonej ceny.
 8. Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Sprzedaży.
 9. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 10. Usługodawca to Emilia Kacprzyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kuźnia Kariery Emilia Kacprzyk, z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Wiolinowej 13 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 5921953482 oraz REGON 221235278, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Ze Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 504 225 381 oraz przy użyciu adresu e-mail: kontakt@couchenglish.pl.
 11. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zawarte w niniejszym pouczeniu postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Serwisie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
 2. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;”;
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),
 4. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Kuźnia Kariery Emilia Kacprzyk, ul. Wiolinowa 13, 80-298 Gdańsk, e-mail: kontakt@couchenglish.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza

znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres Kuźnia Kariery Emilia Kacprzyk, ul. Wiolinowa 13, 80-298 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
 2. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi dokument potwierdzający zawarcie umowy.